طرح توسعه وبازسازي خط نورد ورق

نام کارفرما: شركت نورد و لوله اهواز

نوع پروژه: مطالعاتی

توضیحات تکمیلی
فهرست