طرح سيستم فاضلاب كارخانه كبريت سازي ستاره ممتاز

نام کارفرما: كبريت سازي ممتاز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست