طرح سيستم گرمايش و تهويه كارخانه آلومرول

نام کارفرما: شركت آلومرول

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست