طرح مطالعات توليد ادوات نيوماتيكي وزارت صنايع سنگين

نام کارفرما: معاونت طرح و برنامه وزارت صنايع سنگين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست