طرح مطالعات فني واقتصادي توليد قالبهاي بزرگ صنعتي شركت خودروسازان

نام کارفرما: شركت خودروسازان ایران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست