طرح مطالعات فني و اقتصادي توليد شيشه جام به روش فلوت

نام کارفرما: بانك استان آذربايجان شرقي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: آذربایجان شرقی

توضیحات تکمیلی
فهرست