طرح مطالعات فني و اقتصادي توليد گيربكس شركت چرخشگر (ليلاندديزل )

نام کارفرما: شركت سهامي چرخشگر ( ليلاند ديزل سابق

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست