طرح مقدماتي و اجرايي سالن هاي هند بال ترك آباد كرج و قرچك ورامين في مابين اداره كل تربيت بدن استان تهران

نام کارفرما: اداره تربيت بدني تهران

نوع پروژه: مطالعات

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست