طرح نظارت خوابگاه نیاوران دانشگاه صنعتي امير كبير

نام کارفرما: دانشگاه صنعتي امير كبير

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست