طرح و نظارت ساختمان اداری و تاسیسات وابسته كشتي سازي اروندان

نام کارفرما: كشتي سازي اروندان

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست