طرح پدافند غيرعامل كارخانجات تحت پوشش سازمان گسترش

نام کارفرما: معاونت امور جنگ سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست