كارهاي ارجاعي در زمينه طراحي ساختمان اداري -مهندسي شركت قالبهاي بزرگ صنعتي ايران

نام کارفرما: شركت قالبهاي بزرگ صنعتي ايران

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست