كارهاي ارجاعي شركت چرخشگر ( ليلاند ديزل )

نام کارفرما: شركت سهامي چرخشگر ( ليلاند ديزل سابق

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست