كارهاي ارجاعي طرح توليد لوله هاي بدون درز در خصوص مهندسي ايمني

نام کارفرما: شركت لوله گستر اسفراين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست