كنترل طراحي ، طراحي، بازرسي ساخت و مونتاژ و نصب برج های خنک کننده نيروگاه حرارتي شهيد رجايي

نام کارفرما: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: عسلویه

توضیحات تکمیلی
فهرست