كنترل طراحي هاي مهندسي عمومي طرح توسعه سايپا

نام کارفرما: شركت ماشين سازي پارس

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست