كنترل طراحي ها و نظارت بر احداث كارخانه كشتي سازي صدرا اميد چابهار

نام کارفرما: شركت صدرا اميد چاه بهار

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: چابهار

توضیحات تکمیلی
فهرست