نظارت بر مجتمع اداری تجاری تفریحی مگاپارس

نام کارفرما: ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﯾﺎ ﻋﻤﺮان ﭘﺎرس

نوع پروژه: خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) پروژه مجتمع تجاری اداری مگا پارس

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی

 ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ: 26000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه : 000 205 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري: 000 80 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ: 000 11 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 ﻓﻀﺎي اداري: 000 13 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎ : 000 81 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ : 000 20 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

فهرست