خدمات نظارت بر مجتمع ICT شهرکرد

نام کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نوع پروژه: اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت (ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا، ﺣﯿﻦ اﺟﺮا و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا) ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺑﻨﯿﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

محل پروژه: شهرکرد

توضیحات تکمیلی
فهرست