مشارکت درطرح وساخت ساختمان انرژی صفر پژوهشگاه مواد و انرژی با شرکت مبنا

نام کارفرما: پژوهشگاه مواد و نیرو

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: مشکین دشت

توضیحات تکمیلی
فهرست