مشاور کافرما در پروژه احداث ترمینال جدید فرودگاه تبریز

نام کارفرما: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

نوع پروژه: انجام خدمات مشاور کافرما در پروژه احداث ترمینال جدید فرودگاه تبریز

محل پروژه: تبریز

مساحت پروژه: 24000

توضیحات تکمیلی
فهرست