مطالعات ، طراحی مقدماتی و تفصیلی پروژه نور هدایت بندر خرمشهر

نام کارفرما: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

نوع پروژه: مطالعات ، طراحی مقدماتی و تفصیلی

محل پروژه: بندر خرمشهر

توضیحات تکمیلی
فهرست