مطالعات امكان سنجي تفكيك ماشين سازي تبريز

نام کارفرما: معاونت تولید و بهره برداری سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست