مطالعات امكان سنجي توليد واگن مسافري توسط شركت ايران ابزار و رشته فعالیت ساخت واگن در بنیاد مستضعفان

نام کارفرما: شرکت تولیدی وصنعتی ایران ابزار

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست