مطالعات امكان سنجي جامع احداث واحد توليد تجهيزات و ماشين آلات معدني و قطعات مصرفی جهت تامين معادن و حفاريهاي تونل

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست