مطالعات امكان سنجي طرح توليد ورق هاي پوششي سيمان اليافي شركت سرمايه گذاري توسعه اوج سپهراصفهان

نام کارفرما: شركت سرمايه گذاري توسعه اوج سپهراصفهان

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست