مطالعات امکان سنجی تولید قالب سبک فلزی برای شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست