مطالعات امکان سنجی جامع احداث منطقه ویژه اقتصادی در کاشان

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست