مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید ماشین آلات و دستگاه های جوش مقاومتی در تولید مصالح نوین ساختمانی

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست