مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید مصالح ساختمانی به روش LSF

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست