مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی احداث شهرک فناوری فناوری های نوین اصفهان

نام کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست