مطالعات امکان سنجی کامل یا مقدماتی و سایر خدمات مهندسی معاونت سرمایه گذاری های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست