مطالعات بازار امکان سنجی پروژه عارضه یابی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز

نام کارفرما: شرکت نوسازی صنایع ایران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست