مطالعات تکمیلی سالن ذوب و نظارت کارگاهی فونداسیون های صنعتی اسفراین

نام کارفرما: مجتمع صنعتی اسفراین

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: اسفراین

توضیحات تکمیلی
فهرست