مطالعات راهبردی، طراحی زیرساخت ها و متره و برآورد پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: جهرم

توضیحات تکمیلی
فهرست