مطالعات طرح توسعه و ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت ساخت تجهیزات موردنیاز کشور با استفاده از ماشین سازی های مدرن

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست