مطالعات فاز یک پروژه تجاری رفاهی بلوار شهید قندی یزد

نام کارفرما: سیمان مهریز

نوع پروژه: مطالعات فاز یک پروژه تجاری رفاهی بلوار شهید قندی یزد

محل پروژه: یزد

توضیحات تکمیلی
فهرست