مطالعات فنی و اقتصادی طرح تولید لوله اسپيرال

نام کارفرما: بانك تجارت

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست