مطالعات مرحله اول و دوم، تهیه نقشه های اجرایی، اسناد مناقصه و برآورد اجرای بازسازی و تجهیز سالن تولیدی واقع در اضلاع جنبی شرقی و جنوبی کارخانه سیگارت سازی شماره 1 مجتمع دخانیات تهران از نقطه نظر امور ساختمانی و تاسیساتی

نام کارفرما: مجتمع دخانیات تهران

نوع پروژه: مطالعات و طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست