مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب زون یک منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نام کارفرما: شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: جهرم

توضیحات تکمیلی
فهرست