مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال موقت آب

نام کارفرما: شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: جهرم

توضیحات تکمیلی
فهرست