مطالعات مرحله اول و دوم خط شبکه اب و اتش نشانی وفضای سبز و فاضلاب

نام کارفرما: شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: جهرم

توضیحات تکمیلی
فهرست