مطالعات و طراحی های مرحله اول، دوم و سوم (مطالعات نظارت عالیه و کارگاهی) طرح ساماندهی پایانه بار بندر عباس

نام کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: بندرعباس

توضیحات تکمیلی
فهرست