مطالعات پروژه يابي و امكان سنجي طرح هاي صنعتي شهرستان لار

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست