مطالعه، شناخت و تبيين مسائل مرتبط با صنايع دريايي

نام کارفرما: معاونت گسترش پروژه هاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صتايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست