مطالعه اوليه طرح بنياد صنعتي اسفراين

نام کارفرما: وزارت صنايع سنگين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: خراسان شمالی

توضیحات تکمیلی
فهرست