مطالعه جامع توجیه فنی اقتصادی احداث واحد تولید کربن اکتیو در مناطق کمتر توسعه یافته استانهای اردبیل، گلستان و مازندران

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست