مطالعه جامع توجیه فنی اقتصادی احداث واحد تولید پودر ماهی در مناطق کمتر توسعه یافته استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست