مطالعه جامع توجیه فنی و اقتصادی واحد تولید قطعات (پره های) توربین در استان کردستان

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: کردستان

توضیحات تکمیلی
فهرست