مطالعه و تكميل خط توليد شركت پلاسكوكار

نام کارفرما: شركت پلاسكو كار

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست